ASIAKASKOKEMUS

Avain yrityksen menestymiseen

MARKKINOINTI

Markkinointiin tehoa ja tuloksia

ULKOISTUS

Markkinoinnin kilpailutukset ja ulkoistusprojektit

CRM

CRM-projektien johtaminen

VERKKOSIVUT

Verkkosivuprojektien johtaminen

Tarvitsetko jotain muuta apua asiakaskokemuksen, myynnin tai markkinoinnin projekteihin tai kehitykseen?
Ota yhteyttä, niin katsotaan sinun tavoitetilaasi sopiva ratkaisu.

Asiakaskokemus – avain yrityksen menestymiseen

Hyvin johdettu ja toteutettu asiakaskokemus on merkittävä kilpailutekijä ja liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattaja. Asiakkailla on entistä suurempi valta siinä, miten yritykset menestyvät markkinassa. Tyytyväinen ja sitoutunut asiakas palaa yhä uudelleen ja suosittelee tutuilleen. Ilman asiakaskokemusta tuotteet, palvelut ja markkinointi ovat yksisuuntainen tie – brändi herää henkiin ja aito kilpailuetu syntyy vasta asiakkaan kokemuksesta.

Asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin vastaaminen on oletusarvo, mutta asiakkaan toiveiden ylittäminen synnyttää erottuvan ja mieleenpainuvan asiakaskokemuksen. Vaikka jo palvelupolun ja palautteen aktiivisesti näkyväksi tuominen koko organisaatiossa auttaa yritystä muuttamaan toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi, merkittävä kilpailutekijä asiakaskokemuksesta syntyy, kun se ilmentää brändiä positiivisella johdonmukaisesti kaikissa asiakaspolun kohtaamispisteissä läpi organisaation.

Lähes kaikki yrityksen työntekijät kohtaavat asiakkaita tavalla tai toisella, mutta silti asiakaskokemus mielletään yleensä myynnin tai asiakaspalvelun ”ongelmaksi” ja asiakasdata pirstaloituu siiloihin sen sijaan että se muodostaisi yhtenäisen palvelukokemuksen. Valitettavan usein käy niin, että yritys hoitaa reklamaatiot, mutta ei osaa hyödyntää syvempää asiakasymmärrystä tuotteiden ja palvelun kehityksessä

Miten voimme auttaa?

Autamme teitä arvioimaan yrityksenne asiakasymmärrystä ja -kokemusta kriittisesti sekä näkemään mahdolliset kompastuskivet ja menestystekijät. Määrittelemme yhdessä yrityksellenne asiakaskokemuksen tavoitteet ja tahtotilan ja työstämme yhdessä toimintasuunnitelman, joka sisältää tarvittavat työkalut ja toimintatavat, joilla rakentaa asiakkaalle johdonmukaisesti mieleenpainuva ja voittava asiakaskokemus. Lopuksi autamme teitä lujittamaan asiakaskokemuksen osaksi yrityksenne toimintakulttuuria. Avullamme saatte keinot, joilla seurata aktiivisesti asiakaskokemuksen kehittymistä kaikilla organisaation tasoilla ja varmistaa, että saatte hyödynnettyä tulokset tuotekehityksessä, markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa.

Markkinointiin tehoa ja tuloksia

Markkinoinnin ja viestinnän mahdollisuudet ja varsinkin digimarkkinoinnin tarjonta kasvavat huimaa vauhtia, ja potentiaalisten kohderyhmien, kanavien ja viestien määrä on rajaton. Hyvä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu perustuu siihen, mitä halutaan saavuttaa ja miten – ja mitä jätetään tekemättä – sekä auttaa fokusoimaan panokset siihen, mistä on saatavissa paras hyöty liikevaihdon kasvulle ja brändin vahvistamiselle. Tulosten mittaaminen ja asiakastuntemus auttavat tekemään ratkaisevat valinnat. Onnistunut markkinoinnin ja viestinnän toteutus paitsi kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja lisää myyntiä, myös vahvistaa yrityksen brändiä ja asiakkaiden luottamusta.

Miten voimme auttaa?

Autamme teitä tarkastelemaan yrityksenne markkinointia ja viestintää kriittisesti ja löytämään niin heikot kohdat, onnistumiset kuin hyödyntämättömät mahdollisuudet. Autamme nostamaan markkinoinnin ja viestinnän uudelle tasolle, terävöittämään markkinoinnin tavoitteellisuutta tai hiomaan myynnin ja markkinoinnin yhteispelin huippuunsa selkeän toimenpidesuunnitelman avulla ja varmistamme yhdessä käytännön toteutuksen yrityksen arjessa.

Lisäksi tarjoamme käyttöösi kokeneen tekijän markkinoinnin ja viestinnän johtoon tai projektipäälliköksi joko tilapäisiin projekteihin tai pidempiaikaiseen yhteistyöhön.

Markkinoinnin kilpailutukset ja ulkoistusprojektit

Yritykset toteuttavat markkinointia ja viestintää yhä kasvavassa määrin yrityksen oman tiimin ja kumppaniverkoston yhteistyönä. Mitä osaamista kannattaa pitää talossa ja mitä ostaa ulkoa riippuu yrityksen strategiasta, markkinoitavien tuotteiden elinkaaresta, markkinoinnin kohderyhmistä jne. Kokonaiseen tai osittaiseen ulkoistukseen lähdetään, kun markkinoinnin työmääärä kasvaa yli oman resurssikapasiteetin, tarvitaan uudenlaista osaamista esimerkiksi datan analysointiin tai markkinointiautomaation kehittämiseen tai kaivataan joustoa resurssointiin. Ulkoa ostettavat palvelut voidaan jakaa monelle eri toimijalle tai keskittää strategiselle partnerille. Kun merkittävä osa työstä ostetaan ulkoa, nousee kustannusten hallinta erityisen tärkeäksi. Jatkuvalla kilpailuttamisella voidaan saavuttaa hintaetua ja joustoa, mutta toisaalta pysyvän kumppanin kanssa nähdään helpommin tehostamisen paikat.

Miten voimme auttaa?

Toimivan yhdistelmän rakentaminen vaatii strategista ajattelua ja tavoitteisiin perustuvia linjauksia. Autamme yritystänne määrittämään, mitä markkinoinnin ja viestinnän osaamista teillä kannattaa olla talossa, mitä osaamista kannattaa ostaa ja mistä. Riippumattomana toimijana hoidamme puolestanne kilpailutuksen ja strategisen kumppanin valinnan yrityksenne strategiaanne tukien. Autamme myös luomaan tavoitteellisen toimintamallin yrityksen ja kumppanin yhteistyölle – miten varmistetaan kustannusten hallinta, miten määritellään yhteistyölle tavoitteet ja miten niiden toteutumista seurataan, miten varmistetaan aktiivisella viestinnällä sitoutuminen yhteisen visioon ja sen toteutumiseen. Yrityksen oman markkinointitiimin sitouttaminen projektiin on tärkeää, joten varmistetaan, että kaikki tekijät ovat mukana alusta asti.

CRM-projektien johtaminen

CRM-ratkaisut tehostavat myynnin kasvua ja ovat erinomaisia välineitä asiakaskokemuksen parantamiseen ja markkinoinnin automaation tehostamiseen. CRM-ratkaisuiden tuomat edut myynnin kasvattamisessa ja asiakkuuksien johtamisessa ovat kiistattomat ja valinta ei niinkään ole se, pitäisikö yrityksellä olla CRM kuin se, mitä tarpeita kukin yritys haluaa CRM:n ratkaisevan ja miten CRM asettuu suhteessa muihin käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Uutta CRM-ratkaisua harkitseva yritys törmää tilanteeseen, josta lukuisten eri toimijoiden ja palveluntarjoajien joukosta on osattava valita oman yrityksen kokoluokkaan, tulevaisuudenn suunnitelmiin, asiakaskantaan ja toimintakenttään sopiva ratkaisu. Oikean kumppani- ja työkaluvalinnan lisäksi CRM-projektin onnistuminen riippuu paljolti siitä, miten koko organisaatio saadaan sitoutettua hyödyntämään CRM:n etuja.

Miten voimme auttaa?

Riippumattomana toimijana GNG Consulting auttaa teitä löytämään tarpeisiinne sopivan ratkaisun sekä johtamaan CRM-projektin tavoitteiden asetannasta käyttöönottoon. Olemme mukana sekä uusissa CRM-projekteissa että uudelleenkäyttöönotoissa. Autamme yritystänne määrittämään CRM-projektin tärkeimmät tavoitteet yrityksenne strategiaan ja tavoitteisiin peilaten. Ohjaamme juuri teille sopivan teknisen toteuttajan valintaa ja johdamme projektin vaatimusmäärittelyn ja käyttöönoton vaiheet, sekä toimimme matkan varrella tulkkina yrityksen eri toimintojen ja teknisen toteuttajan välillä.

Verkkosivuprojektien johtaminen

Niin asiakkaiden tavoittaminen ja sitouttaminen kuin myyntikin tapahtuu entistä enemmän digitaalisesti, ja yrityksen verkkosivusto on olennainen osa digitaalista asiakaskokemusta. Hyvä verkkosivusto paitsi kasvattaa myyntia, myös parantaa asiakaskomusta ja tukee yrityksen brändiä. Asiakkaiden odotuksen verkkopalveluille ovat korkealla ja yrityksen verkkosivuston tuleekin elää ja kehittyä jatkuvasti sen mukaan, miten asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu ja mitä verkkosivuston tulokset kertovat. Monet tuskailevat sen kanssa, miten huolehtia sivuston ajantasaisuudesta ja kilpailukyvystä arjen keskellä tai miten resurssoida sivuston isompi uudistusprojekti laatu- ja aikatauluraameissa pysyen.

Miten voimme auttaa?

Riippumattomana toimijana GNG Consulting auttaa teitä arvioimaan verkkosivutoteutuksenne haasteet ja mahdollisuudet ja hahmottamaan, miten verkkosivujanne kehittämällä avulla voidaan parantaa asiakaskokemusta, kasvattaa myyntiä ja vahvistaa asiakassitoutumista. Olemme mukana sekä uusissa verkkosivuprojekteissa että sivuston uudistusprojekteissa. Autamme yritystänne määrittämään verkkosivuprojektin tärkeimmät tavoitteet ja löytämään parhaan teknisen toteuttajan sivustollenne. Ohjaamme halutessanne verkkosivuprojektin toteutuksen valitun kumppanin kanssa vaatimusmäärittelystä käyttöönottoon ja toimimme tulkkina yrityksen eri toimintojen ja teknisen toteuttajan välillä.

Ulkopuolisen toimijan käyttäminen verkkosivuprojektin johdossa helpottaa projektin onnistumista, kun yrityksen oman henkilökunnan työmäärä ei kasva kohtuuttomaksi ja ulkopuolinen toimija navigoi eri osastojen toiveiden ja näkemysten puolueettomana yhteensovittajana